Palaa kohteeseen Tutustu kerhoomme

Säännöt

Ladies’Bike Club / WIMA Finland ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1/3 1.2.2015

Nämä säännöt on hyväksytty vuosikokouksessa 1.2.2015, ja rekisteröity Patentti­ ja Rekisterihallituksessa 17.9.2015 Rekisterinumero 162.401

Ladies’ Bike Club/WIMA Finland ry säännöt

§ 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ladies’ Bike Club/WIMA Finland ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistys toimii itsenäisenä yhdistyksenä ja sen virallinen kieli on suomi. Toimintaa järjestetään tarvittaessa myös muilla kielillä.

§ 2.Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää naisten moottoripyöräkulttuuria: ajotaitoa, liikennekäyttäytymistä jne. sekä järjestää jäseniä kiinnostavaa yhdessäolotoimintaa.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä jäsenilleen moottoripyöräilyyn liittyvää koulutustoimintaa, tutustumalla eri maahantuojien moottoripyörävalikoimiin, osallistumalla moottoripyörämessuille esitellen yhdistyksen toimintaa, järjestämällä jäsenilleen kokoontumisajoja ja muita tapahtumia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

§ 3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä nainen, jolla on moottoripyörän hallintataito sekä moottoripyöräilyyn oikeuttava ajokortti, ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Hallitus voi myös muista syistä päättää jäseneksi hyväksymisestä.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistys voi kutsua myös kunniajäseniä. Esityksen kunniajäsenyydestä voi tehdä yhdistyksen jäsen. Päätös kunniajäsenyydestä tehdään yhdistyksen vuosikokouksessa.

Jäsenyys astuu voimaan, kun jäsenhakemus on hyväksytty ja liittymisvuoden liittymis­ ja jäsenmaksu on suoritettu. Yhdistys pitää jäsenistään luetteloa.

§ 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan ja jäsensuhde lakkaa sen toimintakauden viimeisenä päivänä, jona erosta on ilmoitettu.

Yhdistyksen hallitus voi kokouksessaan erottaa jäsenen kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistön päätöksellä, jos jäsen 1. ei ole hallituksen määräämässä ajassa hoitanut jäsenmaksuaan tai
2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä ja siten aiheuttanut yhdistykselle ja/tai sen jäsenille yhteistyöedellytysten merkittävää vaikeutumista.

Erottaminen (kohdan 2. johdosta) on tehtävä kirjallisesti ja todisteellisesti. Erottamisesta voi valittaa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää erottamispäätöksestä. Erottaminen astuu voimaan valitusajan umpeuduttua.

§ 5. Liittymis-­ ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä, nuorisojäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

§6 Hallinto ja toimielimet
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus. Yhdistyksessä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, toimeenpaneva elin on yhdistyksen hallitus. Lisäksi hallitus voi asettaa ja valtuuttaa pysyviä tai tilapäisiä hallituksen alaisina toimivia työryhmiä ja toimihenkilöitä, joiden toimintaa hallitus valvoo.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi (5) jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan joko keskuudestaan tai niin halutessaan hallituksen ulkopuolelta. Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet

Ladies’Bike Club / WIMA Finland ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 2/3 1.2.2015

kahdeksi vuodeksi siten, että vuorovuosin erovuorossa on joko puheenjohtaja ja kaksi (2) hallituksen jäsentä tai kolme (3) hallituksen jäsentä.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, mikäli puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä ja/tai käytettävissä sellaista sähköistä viestintää käyttäen, joka mahdollistaa jäsenten yhteydenpidon kokouksen aikana. Hallituksen kokouksissa äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§ 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen erillisellä päätöksellä nimeämän henkilön kanssa.

§ 8. Tilinpäätös ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tili­ ja toimintakausi on kaksitoista (12) kuukautta alkaen joulukuun 1. päivästä ja päättyen marraskuun 30. päivään. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, sekä hallituksen laatima toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään joulukuun 31. päivään mennessä. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

§ 9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden sääntömääräisen kokouksen.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi­huhtikuun aikana. Kokouskutsu lähetetään jokaiselle jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen kirjeitse tai sähköpostitse tai ilmoituksella kerhotiedotteessa viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla ja samassa ajassa kuin sääntömääräiseen kokoukseen.

Yhdistyksen jokaisella varsinaisella jäsenellä ja nuorisojäsenellä on äänioikeus ja sitä vastaan yksi (1) ääni. Yhdistyksen kokouksessa äänioikeuttaan voi käyttää jäsen, jolla ei ole erääntyneitä jäsenmaksuja yhdistykselle. Kannatus­ ja kunniajäsenillä on vain puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Jäsenen on oltava kokouksessa itse läsnä käyttääkseen äänivaltaansa, valtakirjalla ei voi osallistua.

Yhdistyksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide. Poikkeuksena tästä käytännöstä on sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä todetaan edustettuina olevat jäsenet
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään liittymis-­ ja jäsenmaksujen suuruus
8. valitaan vuorovuosin erovuoroisten tilalle joko hallituksen puheenjohtaja ja kaksi (2) hallituksen jäsentä, tai kolme (3) hallituksen jäsentä
9. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. kokouksen päättäminen

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä ja nuorisojäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen sääntömääräiselle kokoukselle. Aloite on tuotava yhdistyksen hallitukselle viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Hallituksen on tuotava aloite kokouksen käsiteltäväksi tarvittaessa omalla lausunnollaan varustettuna.

§ 10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Ladies’Bike Club / WIMA Finland ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 3/3 1.2.2015

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat ja omaisuus yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.